Regulamin kursu „PIERWSZA POMOC W GÓRACH”

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Organizatorem Szkolenia „Pierwsza Pomoc w Górach" jest:

BHPTATRYMED Łukasz Migiel 34-500 Zakopane ul.Hrube wyżne 18. nip 7361564420  


reprezentowanych przez Łukasza Migiel zwanego dalej ORGANIZATOREM.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Szkolenia "Pierwsza Pomoc w Górach” odbywać się będą cyklicznie w Schronisku

PTTK w Dolinie Roztoki. Pierwsze terminy szkoleń odbędą się w dniach:

11-12 stycznia 2024 roku, 

26-27 luty 2024 roku.

2. Kurs jest realizowany w formie szkolenia (czas trwania dwa dni) w ramach, którego realizowane są zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz symulacje. Program, stanowiący podłoże dla realizacji szkolenia, opracowano według wytycznych organizacji o światowej renomie, powszechnie akceptowanych zasadach pedagogiki i psychologii oraz bazując na doświadczeniu zawodowym. Zakres merytoryczny kursu opracowany został w oparciu o  aktualną wiedzę medyczną oraz doświadczenie zawodowe kadry prowadzącej kurs.

3. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Kursu.

ZGŁOSZENIE I KOSZTY UCZESTNICTWA:
1.  Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez serwis KONFEO i system płatności tpay, aż do wyczerpania miejsc lub w przypadku braku miejsc po uzgodnieniach mailowych z Organizatorami pod adresem pierwszapomocwgorach@gmail.com, pod warunkiem wygenerowania dodatkowych miejsc szkoleniowych.

2. Liczba uczestników Szkolenia jest ograniczona do 18 osób. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wygenerowania dodatkowych miejsc szkoleniowych uwzględniając zmienne warunki kwaterunkowe Schroniska.

3. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wniesienie opłaty zaliczkowej 1100 zł brutto do 48 godzin po rejestracji. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie to 1100 zł. Po upływie wskazanego terminu bez potwierdzenia wpłaty, rejestracja ulega anulowaniu. Decydując się na rejestrację uczestnik wpłaca powyższą kwotę. 50% wpłaty tj 550 zł stanowi  kwotę bezzwrotną, nawet w przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

4. Każdy z Uczestników w formularzu rejestracyjnym podaje swoje imię i nazwisko, pełny adres korespondencyjny oraz aktualny adres e-mailowy i telefon niezbędny do dalszego kontaktu z uczestnikiem Kursu. W celu wygenerowania przez Organizatora faktury za uczestnictwo w Kursie należy zaznaczyć w panelu rejestracyjnym “Proszę o wystawienie faktury”. Konieczne jest także  poprawne wypełnienie formularza.

5. Uczestnik Kursu rejestrując się na wydarzenie wpłaca 1100 zł. 

6. W przypadku odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora (sytuacja epidemiologiczna, zamknięcie TPN itp.), uczestnikowi przysługuje 100% zwrotu wpłaconej sumy, niezależnie od terminu odwołania. Organizator nie ponosi jednak w tym wypadku odpowiedzialności za koszty dojazdu ani inne koszty poniesione przez Uczestnika.

7. Opłata za uczestnictwo w Kursie „Pierwsza Pomoc w Górach” zawiera:
a) Dwudniowe zajęcia: teorię/praktykę/symulację.
b) Nocleg w schronisku PTTK Dolina Roztoki w pokojach 4/6/8 osobowych z
pościelą w zależności od możliwości konfiguracyjnych Schroniska.
c) Dwa obiady jednodaniowe z napojem, śniadanie, kolację.
d) Bezpłatny bufet kawowo-herbaciany (samoobsługowy).
d) Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały pomocne w realizacji szkolenia.

8. Nie ma możliwości przeniesienia miejsca szkoleniowego na inną datę (następny kurs).

9.Cena kursu nie obejmuje kosztów dojazdu, opłat parkingowych, itp.

ZMIANA TERMINU KURSU
1. Organizator nie przewiduje zmiany terminu kursu.

2. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, gdy liczba osób do jego przeprowadzenia nie będzie wystarczająca.

4. W przypadku odwołania kursu przez organizatora Uczestnicy otrzymają 100% kwoty przelanej na konto Organizatora.

REZYGNACJA LUB WYKLUCZENIE Z KURSU
1. Rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na adres pierwszapomocwgorach@gmial.com do dnia 29 grudnia 2023 godz. 24:00.

2. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu PTTK
na terenie, którego prowadzone jest szkolenie. Dotyczy to zwłaszcza reżimów ciszy nocnej, obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją pandemii oraz zgodnego z normami kulturowymi zachowania względem innych gości Schroniska.
 

3. Nieodpowiednie, nieetyczne, stwarzające zagrożenie lub siejące zgorszenie zachowanie uczestnika kursu jest podstawą do wykluczenia ze szkolenia. Nie podlega ono zwrotowi kosztów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Organizatora zostały ujęte w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)

REKLAMACJE
Zamawiający może złożyć reklamację w formie pisemnej do siedziby Organizatora
w terminie nie późniejszym, niż 30 dni od daty zakończenia szkolenia, w późniejszym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione. Reklamacje będą realizowane w terminie do 14 dni od jej złożenia. Odpowiedź na reklamację nastąpi drogą mailową. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dot. naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres e-mail Organizatora - pierwszapomocwgorach@gmail.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

3. Uczestniczenie w kursie jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek
Uczestnika powstałych w trakcie trwania konkretnego wydarzenia w dowolnym miejscu. Wyłączne prawo do publikacji zastrzega sobie BHPTATRYMED Łukasz Migiel 34-500 Zakopane ul.Hrube wyżne 18. NIP: 7361564420 na czas nieokreślony.

4. Uczestnicy biorąc udział w kursie oświadczają, że nie będą nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie zajęć teoretyczno – praktycznych bez wcześniej uzyskanej zgody Organizatora. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione prawem autorskim.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Uczestnik wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego na drodze równoważnych
i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania
sporów wskazanych przez Uczestnika. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

6. Uczestnik wysyłający zgłoszenie oraz dokonujący opłaty za kurs automatycznie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.